Kinderen van 9-12 jaar

Deze kinderen willen ook meer weten over Gods Verlossingsplan, maar hun perspectief verruimt zich. Ze vragen dus:
– Waar roept God me toe om te doen als medewerker aan Zijn Koninkrijk?
– Welke gaven heb ik gekregen om dit werk te doen?

Om de kinderen te helpen om antwoorden te vinden, wordt de geschiedenis verdiept als Gods plan met alle volken en mensen. De grote figuren en gebeurtenissen uit de Joodse geschriften komen voorbij: de Schepping, de Zondvloed; Abraham, Mozes, de profeten; en ook de mirakelen uit het Nieuwe Testament. Om onze gekregen gaven te verkennen, ontdekken we weer de sacramenten van Eucharistie, Doop en Verzoening. Daarnaast denken we na over wat Jezus heeft geleerd om ons te helpen de betekenis van het leven te begrijpen en onze roeping als medewerkers aan Zijn Koninkrijk. Het wordt duidelijk dat God ieder van ons roept tot een bepaalde taak in Zijn plan. Wij worden uitgenodigd die taak te ontdekken en daaraan te behandelen. De kracht daartoe krijgen we door het sacrament van het Vormsel.

Eerste niveau: kinderen van 3-6 jaar
Tweede niveau: kinderen van 6-9 jaar